Transcriptie trouwakte Albert Vermeij en Neeltje Brand

Den twee en twintigste Mei, achtienhonderd drie en dertig, des maandags ten twee uren, compareerden, voor ons, Burgemeester van Dubbeldam, Provincie Zuid Holland, Albert Vermeij, oud twee en twintig jaren, geboren te Dubbeldam, blijkens extract uit het register van Dubbeldam gedoopte, door ons afgegeven den eersten Mei, dezes jaars, tot op dit ogenblik voldaan hebbende aan de verplichtingen, die ter incasso den Nationale Militie op hem hebben berust, blijkens certificaat afgegeven door den Hoog Edel Gestrenge Heer Gouverneur van Zuid Holland, den negentiende april dezes jaars, boerenknecht, wonende te Dubbeldam, meerderjarige zoon van Pieter Janszoon Vermeij, oud achtenveertig jaren, arbeider, en van Adriaantje Anthoniesdochter in 't Veld, oud zesenveertig jaren, zonder beroep, echtelieden, beide wonende te Dubbeldam, zijnde de vader alhier tegenwoordig en vermits het verschil van geweten........... de ouders...... het na vermeld huwelijk.

En Neeltje Brand, oud vierentwintig jaren, geboren te Dubbeldam, blijkens extract uit het register van Dubbeldam gedoopte, door ons afgegeven den eersten Mei dezes jaars, zonder beroep, wonende te Dubbeldam, meerderjarige dochter van Arie Huigzoon Brand, oud zevenenzestig jaren, arbeider en van Leijsje Kornelisdochter Koorneef, oud zesenvijftig jaren, zonder beroep, echtelieden, wonende te Dubbeldam, beide ten dezen tegenwoordig en beide......... in na vermeld huwelijk......geen...............en geconstateerd.

Welke ons hebben verzocht het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor het huis dezer gemeente hebben plaats gehad, de akte op den vijfden en den tweede op den twaalfden mei dezes jaars, beide des middags ten twaalf uren en daar geen verhindering tegen voormeld huwelijk ter onzer kennis is gebragt, hebben wij ten voldoening aan hun verzoek, na voorlezing van alle, de stukken vermeld en van het zesde hoofdstuk, vijfde alinea, eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, handelende over het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkaars wederkerig tot man en vrouw willen nemen, en door elk van hen dit toestemmend beantwoord zijnde. Zo verklaren wij, in naam der wet dat Albert Vermeij en Neeltje Brand door den echt zijn verbonden.

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Nuland, oud vijfenveertig jaren, melkboer, wonende op de Merwede, gemeente Dordrecht, Jan van der Merwe, oud vijfentwintig jaren, arbeider en Nicolaas van Keppel, oud negenenzestig jaren, melkboer, beide wonende te Dubbeldam, en Dirk Valkhoff, oud tweeenveertig jaren, gemeenteontvanger van Dubbeldam en Wieldrecht, wonende te Dordrecht,...........de echtgenoten in deze.....   En hebben de comparanten en de getuigen, met ons, na gedane voorlezing getekend. Uitgezonderd de echtgenote van vermelde Leijsje Kornelisdochter Koorneef, die............ huwelijk........zijnde, verklaarde niet te kunnen schrijven of hunnen namen te teekenen als dit niet geleerd hebbende.

(handtekeningen)

Albert Vermeij - P. Vermeij - Arij Brand - Jan Nuland - Jan van der Merwe - N. van Keppel - D. Valkhoff - H.Struijk

 

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij