Transcriptie trouwakte van Pieter Vermeij en Pieternella van Emmerik.

Den achtentwintigste Mei, achttien honderd een en negentig, zijn voor mij Willem van Schaardenburg, ambtenaar van den Burgerlijke stand der gemeente Dordrecht verschenen, teneinde te doen voltrekken het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen, alhier hebben plaats gehad op den zeventienden en alhier werd gedaan dezer maand.

Pieter Vermeij, oud achtentwintig jaren, geboren alhier, meerderjarige zoon van Arie Vermeij, arbeider en Luiksje van Heeren, zonder beroep, wonende beiden alhier, en Pieternella van Emmerik, oud achtentwintig jaren, dienstbode, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes van Emmerik, overleden, en Maria Kuijters, zonder beroep, wonende alhier. Nog zijn voor mij verschenen de ouders van de bruidegom, de moeder der bruid, die verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.

Door de aanstaande echtgenoten zijn aan mij overgelegd:

1. hunner geboorteakten, 2. de doodsakte van den vader der bruid, 3. een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie betreffende de bruidegom, 4. een bewijs dat ook te Kralingen de afkondigingen zonder stuiting zijn getekend.

Tot de voltrekking van dit huwelijk overgaande, is door mij ambtenaar van den Burgerlijkestand hun afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al hun plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat zijn verbonden, hetwelk door een ieder hunner toestemmend beantwoord zijnde, heb ik in naam der wet verklaard dat: Pieter Vermeij, en Pieternella van Emmerik, door de echt aan elkander verbonden zijn, alles in tegenwoordigheid van : Hansje Sarisse Flaming, oud negenenzestig jaren, Arie Pieter Klovert, oud zesenveertig jaren en Jan Theodorus van Driel, oud veertig jaren, allen gemeente ambtenaren, wonende alhier en niet verwant aan de comparanten. Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is ondertekend door mij, de comparanten, de ouders van de bruidegom en de getuigen verklaard, de moeder der bruid.

(Handtekeningen)

P. Vermeij, P. van Emmerik, A. Vermeij, L. van Heeren, H.S. Flaming, T. van Driel, J. Brandt, A. Klovert, W van Schaardenburg.

:2000, Peter Vermeij Arie Pieter Vermeij